Portrait sad middle aged woman realizes mistake, regrets, slapping hand on head to say duh, isolated green background. Negative emotions, facial expression, feelings, body language, reaction

Misstag och misslyckanden

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna däremot tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig. Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

tänka-känna

Vem är jag? del 2

Fundera över hur tanke, känsla och beteende hänger ihop?

Modellen visar hur din tanke påverkar vad du känner och även hur du mår, men också att det är viktigt att pausa en liten stund när en tanke dyker upp som påverkar dig och din känsla innan du agerar.

Det du tänker om dig själv och även om andra påverkar hur du känner dig och beter dig. Om du har en låg självkänsla är risken stor att negativa tankar får fäste, vilket påverkar både känslan och beteendet.

Om du försöker att vända en negativ och i många fall en begränsande tanke till en positiv och uppbyggande tanke kommer du att märka att det oftast hjälper.

Du kan påverka hur du handlar genom att vara medveten om hur du fungerar. Sträva efter att tänka konstruktivt genom att trycka på pausknappen när känslorna tar överhanden.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

Business woman thinking isolated over white

Vem är jag? del 1

Att förstå hur man fungerar på jobbet, vad man är bäst på och mindre bra på är en del av att känna sig själv. De bästa cheferna tar människor på ett bra individanpassat sätt. De är varken för dominerande eller eftergivna, utan behandlar personalen med takt och känsla och är noga med att inte försumma individuella behov, samtidigt som de försäkrar sig om att teamet eller avdelningen fungerar bra som helhet. De tenderar också att få mycket uträttat vilket alla drar nytta av.

Ta reda på dina starka sidor och försäkra dig om att dina svagare sidor täcks upp. Om du tillhör eller leder ett team; se till att det finns kollegor som kan kompensera för dina svaga sidor. Alternativt kan du träna upp dina svaga sidor så att din nivå på dessa är tillräckligt hög för att hantera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Om du hela tiden befinner dig under press och dina naturliga starka sidor inte utnyttjas är det dags att förändra din situation. Kommer du fram till att du saknar utmaningar eller är på väg åt fel håll är kanske lösningen att byta arbete. Tänk dock efter ordentligt om den åtgärden är den bästa lösningen. Kanske går det att i dialog med din chef diskutera en förändrad och för er båda mer positiv inriktning på din arbetsroll.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

thumbnail_kategorier_1348865888

Funderar du över vilken ledarstil du vill ha?

En chef/ledare förväntas nå resultat. Finns det då ett givet sätt att agera för att nå detta?  Ett sätt att åskådliggöra skillnader i ledarstilar kan vara att göra en grov indelning. Sedan finns det naturligtvis i praktiken ett otal kombinationer av dessa.

Auktoritär

Mycket bestämd och befallande. Talar tydligt om vad medarbetarna ska göra – Gör det bara för att jag säger så. Kontrollerar noggrant. Skapar obalans och förorsakar dålig stämning. Talanger flyr ofta från den här typen av ledare. När ett företag hamnar i kris minskar hon/han rädslan p.g.a. att den auktoritäre ledaren ger klara direktiv.

Eftergiven

Är otydlig med vad som skall åstadkommas i verksamheten. Mål och deadlines sätts inte alls eller levereras inte. Den eftergivne chefen har en tendens att blanda ihop sak och person, d.v.s. i sin iver att inte stöta sig med någon blir hon/han otydlig med vad som förväntas och medarbetarna blir då osäkra och omotiverade att göra ett bra arbete.

Motiverande

Inspirerar. Har stark tilltro till visionen och kan på ett tydligt och övertygande sätt få medarbetarna med i båten. Är målfokuserad och har höga krav på sig själv och sin omgivning. Tar ut riktningen men låter oftast medarbetarna bestämma hur man ska ta sig dit. Den motiverande ledaren är bra på att lyssna och uppmuntra sina medarbetare. Har lätt för att delegera uppgifter. Hjälper medarbetare att identifiera sina egna styrkor och svagheter. Agerar ofta rådgivare. Den motiverande ledaren inser vikten av att bygga relationer och tar väl hand om sina medarbetare samt har en förmåga att få medarbetarna att känna sig sedda.

Vem är du och hur leder du bäst?

Vad den motiverande ledaren lägger sin tyngdpunkt på i sitt mångfacetterade ledarskap beror mycket på vilken fas verksamheten är inne i.

I början på ett företags livscykel krävs mod, entreprenörsanda och kreativitet. Så småningom, när företaget växer ökar behovet av administratörer och chefer som på ett professionellt sätt kan bygga en verksamhet för långsiktig tillväxt.

När en entreprenörsdriven verksamhet går över i en mer strukturerad verksamhet finns det en risk att förvaltningsledarskapet växer sig för starkt. Ett företag som fokuserar för mycket på att förvalta kommer att få svårt att hantera omvärldens förändringar och framtidens krav. Man hamnar lätt i en återvändsgränd. En förmåga att skapa klimat för bra idéer och att sålla dåliga idéer från bra behövs också. Balansen mellan kreativitet och förvaltning respektive mellan inspiration och nöjdhet är en utmaning. De olika chefsstilarna måste samsas.

Ledaregenskaper som att kunna vara öppen och tydlig, förmåga att ta konflikter, beredskap att planera om, insikt om hur man hanterar sina svagheter och blinda områden är områden du ständigt måste träna dig i.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela