LU 2 aug-15

Äldre ledare uppskattas allt mer

 

Seniorer på 50+ är i dag generellt friskare och piggare än för tjugo år sedan och med 40-talisternas utträde ur arbetsmarknaden försvinner mycket seniorkompetens och erfarenhet som 50-och 60 talisterna kan bidra med. Vi både lever längre, är friskare, motionerar mer och äter bättre vilket innebär att många kan och vill ge sitt bästa under hela arbetslivet. Under allt för lång tid har det tyvärr funnits en outtalad åldersdiskriminering som hindrat duktiga människor att komma ifråga bara för att de fyllt 50. Det är inte åldern i sig som är avgörande, utan högst individuellt vilken attityd man har till sin egen utveckling och viljan samt förmågan att leverera på chefsjobbet.

Fler och fler arbetsgivare börjar inse det till synes självklara, d.v.s. att allt inte måste hända i de ofta som mest hektiska småbarnsåren mellan 30 och 45 år. Tvärtom är det kanske just efter denna period som många kan satsa som mest kraft och energi på karriären.

Kraven på att kunna hantera en allt högre hastighet i arbetslivet  kräver olika typer av ledarskap och kompetens. De behov som finns i de olika faserna i ett företags utveckling tillgodoses bättre med mångfald i personalresurserna. Inte minst är de över 50 en hittills alltför outnyttjad potential men som förhoppningsvis nu i högre utsträckning får chansen att visa vad de går för.

Även enligt Arbetsmiljöverket har efterfrågan på äldre arbetskraft ökat de senaste åren och trygghetsrådet ser en rejäl ökning  av äldre personer bland dem som de hjälper ut i arbetslivet.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

 

 

 

 

Dela

Retoriska triangeln

Den retoriska triangeln

Kommunikation är ett stort område som det finns oerhört mycket att säga om. En viktig komponent för att lyckas med sin kommunikation är retorik dvs. konsten att övertyga. Retorik är ett kraftfullt verktyg för dem som kan konsten att utnyttja det. Om du lär dig retorikens grunder kan du förbättra din kommunikation och betydligt lättare anpassa dig till olika kommunikationssituationer. De tre begreppen Ethos, Logos och Pathos från antikens  Grekland utgör tillsammans retorikens fundament.

 • Ethos – innebär att man skapar förtroende och sympati för sin person så att man upplevs som en person man kan lita på. Talaren får lyssnaren välvilligt inställd genom sin personlighet och sin förtroendeingivande karaktär, sitt Ethos.
 • Logos – är att tydligt framföra de sakargument man har. Talaren försöker vädja till lyssnarens förnuft, Logos, med hjälp av argument.
 • Pathos – är att väcka känslor som skapar engagemang hos lyssnaren.

Om du lär dig hur de retoriska argumenten är strukturerade och presenterade kommer du att förbättra din retorik markant. Din kommunikation kommer att bli så tydlig att de flesta förstår. Med hjälp av den retoriska triangeln fokuserar du på de tre saker som har störst påverkan på ett argument; presentatören, publiken och innehållet.

Din publik har behov av att kunna hänga med i vad du säger för att kunna tro på dig.

Förbered dig därför väl genom att ställa dig följande frågor:

 • Har jag logiska och väl uppbyggda argument?
 • Kommer de att förstå vad jag säger, dvs. har jag ett språkbruk som fungerar för min publik?
 • Hur har jag underbyggt mina argument? Vilka bevis har jag?
 • Vilka motargument finns det?

För att lyckas vid all kommunikation bör du tänka igenom dessa tre delar av triangeln. Du kan vara en mycket trovärdig person, men om det du säger inte är begripligt eller inte är logiskt så kommer din trovärdighet att sättas på spel.

Ett bra sätt att förbereda sig inför all slags kommunikation är att använda  den retoriska triangeln.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

Kollegorna motiverar oss mest

Positivt tänkande

En motiverande ledare tänker positivt. De söker möjligheter till utveckling där andra talar om förändringar och problem. De strävar efter att utveckla det vedertagna och vill skapa något nytt, bättre och större. Med nya helhetsbilder av en önskad situation söker ledare perspektiv som stimulerar ett nytt sätt att tänka och se och som frigör energi för planering och aktiviteter. En motiverande ledare stöder på samma sätt sin grupp i riktning mot en positiv framtid.

Dina tankar påverkar hela ditt liv

Det är våra tankar som styr våra handlingar och formar vårt liv och vår framtid. Vi blir vad vi tänker på varje dag. Vi behöver därför vara medvetna om hur vi använder vår förmåga att tänka och hur det kommer att påverka vårt liv. Vi riktar våra tankar mot en positiv framtid fylld av mer energi, klarhet, fokus, självförtroende och glädjen av att förverkliga våra djupaste mål och drömmar. Varje situation vi möter blir en positiv situation när vi bestämmer oss för att se dessa som tillfällen att lära, växa och utvecklas. Genom att hålla modet uppe och konstruktiviteten vid liv skapar vi oss själva vägledande tankar som för oss vidare.

En motiverande ledare förstår sin roll att vara stödjande för individerna i gruppen att göra val till positiva bilder av framtiden. De håller hoppet vid liv. Detta hjälper gruppen att skapa en attityd av framtidstro och viljestyrka. Likväl stöder ledaren gruppen i reflektioner runt agerande och tänkande som lett till framgångar i det förflutna och ligger som en stor resurs inom oss.

När vi odlar ett möjlighetstänkande flyttar vi oss framåt mot det vi vill. Motsatsen är problemtänkande som koncentreras på det som inte fungerar eller är fel. Ett möjlighetstänkande flyttar frågan från Vad är det som är fel? till Vad vill vi ha? En bra ledare stärker sin grupp att se varandra och andra som resurser för sin utveckling och framgång. Ett konstruktivt agerande gentemot vår omvärld ger oss belöningar i flera dimensioner.

En positiv person smittar av sig på omgivningen, en negativ likaså

Att se saker och ting från den ljusare sidan är en förutsättning för ett aktivt och sunt liv. Vi mår bättre och lever längre. Känslor är smittsamma och när vi utstrålar attityden av välbefinnande smittar det av sig även på vår omgivning. En motiverande ledare smittar andra med gott humör. Vi motiverar andra genom att själva vara motiverade.

Förbered dig för svårigheterna så undviker du de värsta bakslagen

Även om motiverande ledare är optimister och tänker positivt om framtiden, inser de att motgångar och svårigheter kommer. Det är en naturlig del av liv och företagande. Det är förmågan till konstruktiv analys, att hjälpa sig själv till insikt och självförståelse, som är vår möjliga väg ur de känslor av motgång vi möter. Motgångar kan då istället inspirera oss att göra ännu lite bättre i vår uppkomna situation och därmed växa som personer.

En motiverande ledare

 • ser framtiden som en tillgång
 • söker utveckling och möjligheter
 • fokuserar sina tankar på det de vill uppnå
 • tror på sig själv och sin förmåga
 • ser andra människor som resurser
 • inser att det är beslut och handlingar, inte omständigheter, som bestämmer hur framtiden blir
 • har humor och kan skratta åt sig själv och sin situation.

Motiverande ledare förbereder sig och sitt team att möta framtiden. De skapar ett positivt och optimistiskt förhållningssätt som stöd för sig själva och andra. Att lära sig leda handlar till stor del om att lära sig hantera den utveckling vi är en del av. Utveckling sker hela tiden. Världen förändras hela tiden socialt och ekonomiskt. När vi inser att livet handlar om utveckling och förändring blir vår uppgift att kreativt lösa de olika situationer vi möter. Vi kan alla räkna med att möta situationer som vi upplever som svårigheter eller problem, för så reagerar vi på livet. Genom att acceptera förändring som en naturlig del av livet tar vi viktiga steg till utveckling, att må bra och att få uppleva mer av vad livet har att erbjuda i alla dess dimensioner.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

thumbnail_kategorier_1348865888

Skapa och upprätthålla relationer del 2

En motiverande ledare visar respekt för sina medarbetare genom att vara tillgänglig och lyhörd. Att bli uppmärksammad och bekräftad är kopplat till våra djupaste behov. Det skapar en öppenhet och positiv självuppskattning hos medarbetarna. Att uppmuntra och uppskatta andra bygger på äkthet och ärlighet. Att vilja se andra utvecklas genom att se till deras styrkor kopplade till deras egna möjligheter. Vi behöver andra människor som mentorer och föredömen för vår utveckling.

Vår reaktion på den feedback vi får avgör hur öppna andra blir till att ge oss feedback och hur de själva reagerar på den feedback vi ger. En bra ledare ser kritik som något värdefullt. Det finns alltid något att lära. Vi tar in och beaktar andras synpunkter.  Om de förefaller relevanta väger vi feedbacken mot den större bilden och diskuterar våra reaktioner och funderingar med personer vi har förtroende för. Vi blir på detta sätt fria att agera och utvecklar vår egen styrka att värdera olika situationer.

En motiverande ledare lär sig av vad andra säger till dem. De är nyfikna på vad andra människor har att säga. De ställer många frågor. Det finns två mycket bra skäl att lyssna till andra människor.

 • Vi lär oss mer genom att lyssna på andra.
 • Människor öppnar sig för oss om vi lyssnar till dem.

När vi lyssnar visar vi dessutom respekt för vår kollega och medmänniska.

Konflikter mellan människor är naturliga. De uppstår i alla relationer. Att vi tycker olika är sunt. Ingen har själv hela sanningen. Om vi visar att vi verkligen lyssnar, ställer frågor och försöker förstå den andres synpunkter och skäl kommer vi sannolikt närmare en lösning. Om vi ger ett mjukt svar där personen alltid är ok, men där vi ändå i sak tycker annorlunda, kan vi lättare reda upp meningsskiljaktigheter. Det handlar om respekt för vår samtalspartners åsikt.

En motiverande ledare har som mål att se till sina medarbetares framgång. De känner en personlig tillfredsställelse av att se andra utvecklas och växa mot gemensamma och individuella mål. De bygger långvariga, förtroendefulla och positiva relationer till ömsesidig utveckling och framgång. Deras mission utgår utifrån en värdegrund, att vara med och skapa en bättre arbetsplats som når sina mål.

En motiverande ledare har insikt om vikten av att ha bra relationer.

Ledaren

 • lär känna och utvecklar sin grupp
 • lär känna och utvecklar sina medarbetare som individer
 • kommunicerar utveckling till sin omgivning
 • är tillgänglig
 • tar aktivt del av andras erfarenheter
 • ser och bekräftar sin omgivning
 • är tydlig.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

LU 2 aug-15

Skapa och upprätthålla relationer del 1

En motiverande ledare vet att en viktig del i bra ledarskap handlar om att skapa och upprätthålla bra relationer med andra människor. Ledarskapet är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Det innebär i praktiken en serie möten och samspel med individer och grupper. För att ledarskapet ska bli starkt behöver relationen fördjupas genom ökad förståelse och delaktighet i det ni håller på att skapa tillsammans i verksamheten. En positiv relation utvecklar såväl intellektuella, känslomässiga, sociala som moraliska sidor hos de inblandade.

Att ha en dialog, dvs. tvåvägskommunikation är viktigt och successivt utvecklar ni trygghet och social styrka tillsammans. Öppenhet och hög energi öppnar upp för lärande och utveckling. Ni börjar se varandras styrkor i gruppen och andras styrkor i er omgivning vilket skapar ett positivt momentum. Ni kan då också lättare se och fokusera på era egna styrkor.

En motiverande ledare uppmärksammar allas viktiga bidrag i det ni vill vara och skapa och har en förmåga att få medlemmarna i gruppen att stödja varandras behov. En motiverande ledare får andra att känna sig betydelsefulla och behövda. Omtanken till sin nästa innebär att man bryr sig om andra människors välbefinnande på flera plan. En motiverande ledare inser vikten av att på olika sätt vara ett stöd och ge uppskattning åt sina medarbetare. Samarbetet med en stödjande och uppskattande ledare gör att medarbetarna känner sig värdesatta, motiverade och respekterade i sin arbetssituation.

Ett ord av uppmuntran kan göra underverk för din medarbetares trivsel och prestation. En motiverande ledare skapar förtroende och fokuserar på vad som är bra hos de människor de arbetar med. På så sätt motiverar de sin omgivning och lyfter människors energi och självkänsla. När något inte fungerat som förväntat hjälper de medarbetaren tillbaka på rätt spår och styr energin i rätt riktning.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela