analog-klocka

Vet du var din tid tar vägen?

Ett bra sätt att få klarhet i var din tid tar vägen är att göra en tidsanalys. Börja med att identifiera nuläget.

 1. Lista (Horisontellt) de arbetsuppgifter du bör utföra så tydligt som möjligt.
 2. Lista (Vertikalt) tidsangivelser med 15 minuters mellanrum t.ex. med början  08.00, 08.15, 08.30 osv. fram till arbetsdagens slut.
 • Ha analysen tillgänglig hela arbetsdagen och dra ett vertikalt streck som visar den tid du använt för respektive arbetsuppgift.
 • Använd en tidsanalys per dag i minst 3 dagar, helst en hel vecka, som är så representativ som möjligt för din arbetssituation.
 • Skriv ned antal timmar och minuter du använt på respektive arbetsuppgift i en totalsumma längst ner.
 • Analysera ditt nedslag i din egen verklighet just nu. Vad tar för mycket tid? Vad kan du delegera eller helt ta bort?
 • Vad kan du göra åt avbrotten? Ser du något mönster i dessa?
 • En bruten tankekedja kräver ställtid för att du ska komma tillbaka till samma tanke och sammanhang igen om du ens gör det samma dag. Försök därför se till att skapa viktiga obrutna tankekedjor genom att planera in ostörd tid för mer produktivt arbete.
 • Formulera tydliga mål med datum för hur du kan förbättra din användning av tiden.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

Man holding his head in frustration

Kontrollera ditt beteende

Allt mänskligt beteende är beroende av det sinnestillstånd vi befinner oss i och skapas av det vi säger till oss själva, d.v.s. våra inre föreställningar. Du kan alltså kontrollera din hjärna mer än du kanske tror. Du kan få ditt sinnestillstånd att hjälpa dig att nå dina mål oavsett om det handlar om att må bra, uppnå en idrottsprestation eller lyckas på jobbet. Vi människor är olika och reagerar därmed olika starkt på signaler från våra föreställningssystem: syn, hörsel och känsel. Det går att träna sig i att både förstärka och förminska en minnesbild. På samma sätt som en skicklig film- eller TV producent för ett idrottsevenemang med kameravinklar, zoom, musik, m.m. kan skapa en speciell stämning för publiken kan du själv skapa ett önskat sinnestillstånd.

Att människor beter sig på ett speciellt sätt har alltid en orsak även om beteendet i sig kan verka ologiskt. Konsten är att komma fram till och förstå vad denna orsak är.  Lyckas du med det är dina chanser att vid behov korrigera beteendet goda genom att du kan motivera individen med de fördelar som finns i ett korrigerat beteende.

När du kan identifiera ett behov som är aktuellt för din medarbetare så ökar möjligheten dramatiskt till att kunna motivera personen att utnyttja mer av sin potential.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

Skitsnack

Förebygga och hantera konflikter

Konflikter är ibland oundvikliga och inte nödvändigtvis så farliga om de hanteras rätt. Det är ditt förhållningssätt till konflikten som avgör hur du upplever den.

Eftersom arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön är han/hon också skyldig att hantera skadliga konflikter. Det är viktigt att dessa hanteras snarast möjligt för att de inte ska få allvarliga konsekvenser för de inblandade.

Merparten av de konflikter som uppstår på en arbetsplats löser sig genom att berörda parter kommer överens, men tyvärr är det inte helt ovanligt att konflikter tystas ner med intriger och grupperingar som följd. Studier har visat att företag där konflikter tystas ned eller ignoreras uppvisar sämre lönsamhet än de som har en positiv och konfliktlösande företagskultur.

En orsak till problem är brist på tydlighet och struktur på alla nivåer; i ledarskapet, organisationen och hos individen. Väldigt ofta kan det vara att chefen inte tar ansvar i konfliktfrågor. Chefen undviker och varken erkänner eller bemöter de frågor som förekommer.  Missnöje med kollegors arbetsinsatser är ett annat problem, som lätt leder till konflikter om man inte tar tag i dem i tid. Otydlighet i ansvarsfördelning är också en starkt bidragande orsak till att konflikter uppstår.  Bristande samarbetsförmåga och/eller oförmåga att uttrycka sina ståndpunkter på ett konstruktivt sätt minskar möjligheten att hitta lösningar på problem.

Viktigt också att ge konstruktiv feedback och en klapp på axeln då och då. Görs inte detta kan det lätt  tolkas av medarbetarna som att något är fel.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

thumbnail_kategorier_1348865769

Effektiv Förhandling

De allra skickligaste förhandlarna vet att målet med en förhandling är att uppnå en förnuftig lösning på ett gemensamt problem.

Principstyrd förhandlingsmetodik är en rakt på sak strategi för lyckosam förhandling. Det finns som med flera andra förhandlingsmetoder inget att förlora på att motparten känner till metodiken. Tvärtom, det gör bara ditt jobb som förhandlare enklare och effektivare. Alla inblandade tjänar alltså på att använda Principstyrd förhandlingsmetodik. Du företräder dina egna intressen optimalt och håller din motpart nöjd.

3 kriterier för bra förhandling

 • Ska resultera i en klok överenskommelse om överenskommelse är möjlig att nå
 • Ska nå ett effektivt resultat
 • Bör stärka eller åtminstone inte skada relationen mellan parterna.

En klok överenskommelse kan definieras som en överenskommelse där respektive parts skäliga krav tillmötesgås så långt det är möjligt, löser en inneboende konflikt rättvist, är hållbar över tiden och tar hänsyn till allmänna intressen som ex. miljö, m.m.

Gå inte i den klassiska ”Prestige” fällan att du låser dig vid en position och inte tycker att du kan ändra den sen utan att tappa ansiktet. Vad är det viktigaste, att du envisas med att få igenom dina krav eller att ni tillsammans kan hitta en något annan vinklad lösning på problemet? En sådan lösning kan visa sig vara mer förmånlig än de krav du först hoppats få igenom. Fokusera alltså på intressen inte på en position.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

Att göra lista

Leda sig själv

När vi pratar om ledarskap i Motiverande Ledarskap programmen kan det både handla om att leda sig själv, d.v.s. personligt ledarskap och om ledarskap över andra. Vår ledarskapsfilosofi innebär att vi tror på människors lika värde och deras utvecklingspotential. Möjligheterna att påverka våra liv är mycket större än de flesta inser. Det är genom att kunna leda dig själv du kan göra de största vinsterna i att öka din prestation, livskvalitet och välbefinnande. Med denna filosofi ökar även din möjlighet att bygga viktiga professionella relationer med dina medarbetare.

Din vision av framtiden

Vision är att ha en klar inre bild av en framtid som är bättre, mer framgångsrik, mer önskvärd än vad nuläget är. Hur vill jag ha mitt liv och verksamheten om 5 år, om 10 år, om 20 år från nu? Genom att använda din fantasi går det att se alla de möjligheter som finns där framför dig.

Formandet av visioner ger drivkraften mot framtiden. Vi söker något betydelsefullt att sträva efter och inspireras av. En inspirerande och integrerad vision, baserad på vägledande värderingar, får oss att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. Den påverkar våra tankar, vårt agerande och hur vi prioriterar vår tid.

En personlig vision sträcker sig över vår livstid och innefattar alla livets viktiga områden, familj, hälsa, arbete och fritid. Vi har alla en kreativ förmåga att föreställa oss framtiden. Det är i drömmar och visioner vi låter det växa fram som vi senare förverkligar i den  utvecklingsprocess Motiverande Ledarskap leder till.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela