stark-foretagskulturd-redigerad

Hej chefen, vågar du utöva Ledarskap?

Förtroende hos medarbetarna måste förtjänas via ett bra ledarskap och förutsätter medvetna värderingar och självinsikt. Om de grundläggande värderingarna i en verksamhet är sådana att de stämmer överens med medarbetares, chefers och ägarnas värderingar blir kulturen stark och kreativ. Förutsättningarna för att trivas och prestera förbättras. Därför måste de anställdas värderingar fås att samspela med vad verksamheten vill uppnå.

Om en verksamhet har gemensamma värderingar förenklar det för alla att agera rätt i varje unik situation. Om vi delar värderingar med våra kolleger, kan en hel grupps beteende effektiviseras. Effektivitet skapas utifrån två aspekter:

 • rätt beslut och agerande
 • kortare ledtider för att ta beslut och agera

Värderingar avgör vad som är bra eller dåligt, ont eller gott o.s.v.

 • Vilken kultur och vilka värderingar finns i din verksamhet och vad leder de till i praktiken?
 • Hur matchar de dina egna värderingar och ditt eget beteende? Medvetenhet om kulturen gör det möjligt att påverka den. Det är en pågående process som aldrig blir helt färdig.

Sträva som chef efter att:

 • ha självinsikt om dina starka och svaga sidor så att du kan leda personligt, öppet och ärligt
 • vara trygg i ditt personliga ledarskap som baseras på en stark och medveten värdegrund i samklang med verksamhetens värderingar
 • klargöra, träna och berätta om dina egna utvecklingsområden, för att kunna föregå med gott exempel i dina förväntningar på andra
 • be om ursäkt för misstag men se och berätta om dem som korrigerande vägvisare
 • värdera inte andra utan att ta reda på hur andra ser på saken
 • våga ta ditt chefsansvar och ange tydligt vad som gäller om så kräver i en kritisk situation

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

thumbnail_kategorier_1348865607

Så får du friskare, gladare och mer produktiv personal!

En intervjuundersökning som Arbetsmiljöverket låtit göra visar att 68 procent av arbetsgivarna och 80 procent av arbetstagarna som tillfrågats känner någon som blivit sjuk på grund av stress på jobbet. Träning i att hantera sin livssituation och sättet vi förhåller oss till stress är därför mer angeläget än någonsin.

 1. Du behöver avsätta tid för mental träning och arbetsgivare har all anledning att ge dig möjligheten. Vinsten är uppenbar i friskare, gladare och mer produktiv personal.
 2. Likt idrottsutövare behöver vi träna stresshantering, men även det personliga ledarskapet, ledaregenskaper som chef, o.s.v. Om vi bara gör som vi alltid gjort, får vi samma eller sämre resultat över tiden.
 3. Hur ska du komma igång? Välj en beprövad metodik över tid. Quick fixes fungerar sällan!

I Programmet Motiverande Ledarskap, www.motiverandeledarskap.com, går du igenom en personlig utvecklingsprocess med verktyg för hur du kan förhålla dig till inre och yttre stress, hur du utvecklar det personliga ledarskapet och det formella ledarskapet för dig som är chef. Det handlar inte om raketforskning utan om enkla och effektiva verktyg för ökad balans i vardagen. Du får stöd av en professionell Ledarutvecklare genom hela utvecklingsprocessen.

Processen påminner om biologisk utveckling. Det är en mognadsprocess där TIDEN ÄR EN VIKTIG FAKTOR. När du planterar ett frö i marken kan du påverka hur snabbt det växer genom att välja rätt jordmån, vattna lite, gödsla, etc., men du kan inte forcera dess växt mer än till en viss gräns. På samma sätt är det med ledarutveckling och personlig utveckling; TIDEN ÄR EN VIKTIG FAKTOR. Vänta därför inte tills du tror att rätt förutsättningar finns utan börja NU med din utveckling till att må och prestera bättre.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

 

Dela

Äldre chefer utvecklar bättre

Äldre ledare uppskattas allt mer!

Seniorer på 50+ är i dag generellt friskare och piggare än för tjugo år sedan och med 40-talisternas utträde ur arbetsmarknaden försvinner mycket seniorkompetens och erfarenhet som 50-och 60 talisterna kan bidra med. Vi både lever längre, är friskare, motionerar mer och äter bättre, vilket innebär att många kan och vill ge sitt bästa under hela arbetslivet. Under allt för lång tid har det tyvärr funnits en outtalad åldersdiskriminering som hindrat duktiga människor att komma ifråga bara för att de fyllt 50. Det är inte åldern i sig som är avgörande, utan högst individuellt vilken attityd man har till sin egen utveckling och viljan samt förmågan att leverera på chefsjobbet.

Fler och fler arbetsgivare börjar inse det till synes självklara, d.v.s. att allt inte måste hända i de ofta som mest hektiska småbarnsåren mellan 30 och 45 år. Tvärtom är det kanske just efter denna period som många kan satsa som mest kraft och energi på karriären.

Kraven på att kunna hantera en allt högre hastighet i arbetslivet kräver olika typer av ledarskap och kompetens. De behov som finns i de olika faserna i ett företags utveckling tillgodoses bättre med mångfald i personalresurserna. Inte minst är de över 50 en hittills alltför outnyttjad potential men som förhoppningsvis nu i högre utsträckning får chansen att visa vad de går för.

Det som är viktigt att komma ihåg är att alla personalresurser oavsett ålder behöver träna för att fortsätta att vara bra.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

thumbnail_kategorier_1348867487

Vilka glasögon tittar du igenom?

Att förstå människors beteende är viktigt för att du ska kunna lyckas med dina relationer och de resultat du vill ha ut av dem. När du investerar energi i att förstå en person innebär det att du har lagt dig vinn om att lyssna och att du bryr dig om den personen. Att försöka förstå varför människor beter sig på olika sätt är en viktig framgångsfaktor både professionellt och privat. När du förstår dig själv bra, förstår dina egna känslor, beteende och motivation, då ökar också din möjlighet att förstå andra. Fråga dig själv vilka glasögon du tittar igenom?  Är det alltid bara dina egna eller försöker du verkligen att sätta dig in i någon annans syn på saken?

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela