Yes

Känner du dig själv?

Att förstå hur man fungerar på jobbet, vad man är bäst på och mindre bra på är en del av att känna sig själv. De bästa cheferna tar människor på ett bra individanpassat sätt. De är varken för dominerande eller eftergivna, utan behandlar personalen med takt och känsla och är noga med att inte försumma individuella behov, samtidigt som de försäkrar sig om att teamet eller avdelningen fungerar bra som helhet. De tenderar också att få mycket uträttat vilket alla drar nytta av.

Ta reda på dina starka sidor och försäkra dig om att dina svagare sidor täcks upp. Om du tillhör eller leder ett team; se till att det finns kollegor som kan kompensera för dina svaga sidor. Alternativt kan du träna upp dina svaga sidor så att din nivå på dessa är tillräckligt hög för att hantera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Om du hela tiden befinner dig under press och dina naturliga starka sidor inte utnyttjas är det dags att förändra din situation. Kommer du fram till att du saknar utmaningar eller är på väg åt fel håll är kanske lösningen att byta arbete. Tänk dock efter ordentligt om den åtgärden är den bästa lösningen. Kanske går det att i dialog med din chef diskutera en förändrad och för er båda mer positiv inriktning på din arbetsroll.

Ha en motiverande dag!

 Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.comBT logo

 

Dela

LU 2 aug-15

Är du vår nya Ledarutvecklare?

Vi söker Ledarutvecklare över hela Sverige. Om du kan sätta ett kryss vid varje punkt nedan vill vi få kontakt med dig.

 • Du har en gedigen chefsbakgrund som t.ex. VD, Försäljningschef, Egen företagare.
 • Du har bestämt dig för att du vill driva eget företag 
 • Att utveckla ledare så att de lyckas professionellt och har balans i livet är något som känns viktigt för dig.

SKICKA DITT CV och ett PERSONLIGT BREV till info@bizniztools.com så kontaktar vi dig:

Läs mer på http://www.stepstone.se/ledigt-jobb-i-stockholms-stad/Bizniz-Tools-Sweden-AB/Starta-eget-f%C3%B6retag-som-LEDARUTVECKLARE-/1343781 och på www.bizniztools.com    

Ha en motiverande dag! 

BT logo

Dela

Övertidsarbete

Vet du var din tid tar vägen?

Ett bra sätt att få klarhet i var din tid tar vägen är att göra en tidsanalys. Börja med att identifiera nuläget.

 1. Lista (Horisontellt) de arbetsuppgifter du bör utföra så tydligt som möjligt.
 2. Lista (Vertikalt) tidsangivelser med 15 minuters mellanrum t.ex. med början 08.00, 08.15, 08.30 osv. fram till arbetsdagens slut.
 • Ha analysen tillgänglig hela arbetsdagen och dra ett vertikalt streck som visar den tid du använt för respektive arbetsuppgift.
 • Använd en tidsanalys per dag i minst 3 dagar, helst en hel vecka, som är så representativ som möjligt för din arbetssituation.
 • Skriv ned antal timmar och minuter du använt på respektive arbetsuppgift i en totalsumma längst ner.
 • Analysera ditt nedslag i din egen verklighet just nu. Vad tar för mycket tid? Vad kan du delegera eller helt ta bort?
 • Vad kan du göra åt avbrotten? Ser du något mönster i dessa?
 • En bruten tankekedja kräver ställtid för att du ska komma tillbaka till samma tanke och sammanhang igen om du ens gör det samma dag. Försök därför se till att skapa viktiga obrutna tankekedjor genom att planera in ostörd tid för mer produktivt arbete.
 • Formulera tydliga och tid satta mål för hur du kan förbättra din användning av tiden.

Ha en motiverande dag!

 Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BT logo

Dela

Business woman thinking isolated over white

Har ni för många chefsnivåer?

Många organisationer har ”fel” organisationsstruktur och bemanning. Generellt sett är det bra att sträva efter så få chefsnivåer som möjligt. Tre till fyra nivåer är tillräckligt för de allra flesta företag. För att kunna komma fram till hur många nivåer just din organisation behöver ska du fråga dig själv vad som ska göras på de olika nivåerna. Kan du definiera det får du svaret. Tänk igenom och identifiera vad varje enskild persons kortsiktiga, långsiktiga och strategiska uppgift är. För många nivåer kan innebära att man ligger för nära varandra i vad man ska utföra och en frustration uppstår som ofta kan leda till relationsproblem. För få nivåer kan innebära att man upplever att chefen inte har en aning om vad varje medarbetare gör. Chefen har då inte möjlighet att vara tillräckligt tydlig i sitt ledarskap.

Gruppstorlek

Det finns riktmärken för vad en person kan klara av i fråga om kontroll och överblick av en grupp. Vid behov av en bra kontroll och nära kontakt bör gruppens storlek inte överstiga 10 personer. Ibland är även 10 en för hög siffra. Bedömningen måste göras i det enskilda fallet. Ökar man gruppens storlek för att spara på chefer minskar ofta effektiviteten.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela