Kollegorna motiverar oss mest

Därför ska du investera i ledarträning!

I en tidigare blogg berättade vi om nya forskningsresultat som bekräftar det många redan visste, dvs motiverande ledarträning ger resultat.

Några saker gäller generellt för vad man som kund ska leta efter enligt forskarna:

 1. Nyckeln till framgång är att en grundlig behovsanalys och utvärdering baserad på mål genomförs.
 2. Att det används flera olika metoder för inlärning- information, demonstration och praktiskt lärande är effektivt oavsett vilket resultat man vill uppnå.
 3. Feedback under utbildningen.
 4. Flera utbildningstillfällen utspridda över tid är att föredra framför korta koncentrerade kurser.

Källa: Leadership training design, delivery, and implementation (Lacerenza et al., 2017).

Vilka ledare förändras av ledarträning och varför? Forskning och empiriska studier visar att praktisk övning gör träning och utbildning mer konkret och får kunskapen att sätta sig. Att träningen sträcker sig över en längre tid med möjlighet till löpande avstämning och stöd ger positiva resultat. Deltagarnas inställning innan träningen startar påverkar också resultatet. Deltagare som tror på att träningen ska bli användbar och upplever sig beredda på förändring utvecklas ofta mer.

Några viktiga ledarbeteenden som påverkar medarbetarnas välmående och därmed prestation är;

 • att visa omtanke
 • ge återkoppling
 • ge visst mått av självbestämmande
 • att det finns tydliga mål

För att må bra måste människor få sina grundläggande psykologiska behov tillfredsställda. Man vill känna samhörighet och uppleva att man är kompetent och har ett visst mått av självbestämmande. Ledare behöver träning i dessa beteenden!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

 

Dela

stark-foretagskulturd-redigerad

Har ni gemensamma värderingar?

Om de grundläggande värderingarna i en verksamhet är sådana att de stämmer överens med medarbetares, chefers och ägarnas värderingar blir kulturen stark och kreativ. Förutsättningarna för att trivas och prestera förbättras. Därför måste de anställdas värderingar fås att samspela med vad verksamheten vill uppnå.

Om en verksamhet har gemensamma värderingar förenklar det för alla att agera rätt i varje unik situation. Om vi delar värderingar med våra kolleger, kan en hel grupps beteende effektiviseras.

Effektivitet och trivsel skapas utifrån två aspekter:

 • rätt beslut och agerande
 • kortare ledtider för att ta beslut och agera.

Värderingar avgör vad som är bra eller dåligt, ont eller gott, o.s.v. Vilken kultur och vilka värderingar finns i din verksamhet och vad leder de till i praktiken? Hur matchar de dina egna värderingar och ditt eget beteende? Medvetenhet om kulturen gör det möjligt att påverka den. Det är en pågående process som aldrig blir helt färdig.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Certifiering 180806

Forskning bekräftar- Motiverande Ledarskap är effektivt!

Omfattande forskning (Lacerenza et al., 2017) genomförd av fem amerikanska forskare bekräftar att rätt ledarskapsutbildningar är mer effektiva än man tidigare trott.

Några saker gäller generellt för vad man som kund ska leta efter enligt forskarna:

 1. Nyckeln till framgång är att en grundlig behovsanalys och utvärdering baserad på mål genomförs.
 2. Att det används flera olika metoder för inlärning- information, demonstration och praktiskt lärande är effektivt oavsett vilket resultat man vill uppnå.
 3. Feedback under utbildningen.
 4. Flera utbildningstillfällen utspridda över tid är att föredra framför korta koncentrerade kurser.

Källa: Leadership training design, delivery, and implementation (Lacerenza et al., 2017).

Om målet är att få till stånd en beteendeförändring är mötet med t.ex. en Ledarutvecklare viktigt. Inlärning ansikte mot ansikte ger bättre resultat än en distans- eller webbkurs och möjliggör dessutom bättre feedback.

Programmen  Motiverande Ledarskap I och II från BIZNIZ TOOLS innehåller alla dessa framgångsfaktorer och har redan 1000 tals nöjda användare. På bilden ser du några av våra certifierade Ledarutvecklare som gärna träffar dig i ett första förutsättningslöst möte.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Självkänsla

Orsak till problem och konflikter

En orsak till problem är brist på tydlighet och struktur på alla nivåer; i ledarskapet, organisationen och hos individen. Väldigt ofta kan det vara att chefen inte tar ansvar i konfliktfrågor. Chefen undviker och varken erkänner eller bemöter de frågor som förekommer.  Missnöje med kollegors arbetsinsatser är ett annat problem, som lätt leder till konflikter om man inte tar tag i dem i tid. Otydlighet i ansvarsfördelning är också en starkt bidragande orsak till att konflikter uppstår.  Bristande samarbetsförmåga och/eller oförmåga att uttrycka sina ståndpunkter på ett konstruktivt sätt är också ett stort problem när det gäller att hitta lösningar på problem.

Arbetsmiljön och arbetsklimatet är en annan bidragande orsak till att konflikter uppstår. Många företag är även dåliga på att ge feedback och en klapp på axeln vilket lätt kan tolkas som att något är fel.

Konflikter är ibland oundvikliga men inte nödvändigtvis så farliga om de hanteras rätt. Det är ditt förhållningssätt till konflikten som avgör hur du upplever den. Eftersom arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön är han också skyldig att hantera skadliga konflikter. Det är viktigt att dessa hanteras snarast möjligt för att de inte ska få allvarliga konsekvenser för de inblandade.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela