Onboarding

Lyckas med din Onboarding!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten.

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat Onboardingprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Motiverande Ledarskaps personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Certifiering 180806

Forskning bekräftar – Motiverande Ledarskap är effektivt!

Omfattande forskning (Lacerenza et al., 2017) genomförd av fem amerikanska forskare bekräftar att rätt ledarskapsutbildningar är mer effektiva än man tidigare trott.

Några saker gäller generellt för vad man som kund ska leta efter enligt forskarna:

  1. Nyckeln till framgång är att en grundlig behovsanalys och utvärdering baserad på mål genomförs.
  2. Att det används flera olika metoder för inlärning- information, demonstration och praktiskt lärande är effektivt oavsett vilket resultat man vill uppnå.
  3. Feedback under utbildningen.
  4. Flera utbildningstillfällen utspridda över tid är att föredra framför korta koncentrerade kurser.

Källa: Leadership training design, delivery, and implementation (Lacerenza et al., 2017).

Om målet är att få till stånd en beteendeförändring är mötet med t.ex. en Ledarutvecklare viktigt. Inlärning ansikte mot ansikte ger bättre resultat än en distans- eller webbkurs och möjliggör dessutom bättre feedback.

Programmen  Motiverande Ledarskap I och II från BIZNIZ TOOLS innehåller alla dessa framgångsfaktorer och har redan 1000 tals nöjda användare. På bilden ser du några av våra certifierade Ledarutvecklare som gärna träffar dig i ett första förutsättningslöst möte.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Whats next

Utveckling eller Förändring?

De flesta människor ogillar förändring men gillar utveckling. En anledning till att många avskyr förändringar i företagssammanhang är säkert att förändringsarbete alltför ofta genomförs för sent, i för stor omfattning och på ett ostrukturerat och förvirrande sätt som bara innebär negativa saker för medarbetarna.

Ett bra grundtänk är istället att regelbundet göra gradvisa förbättringar och justeringar istället för att vänta tills problemen är för stora och en omfattande omorganisation anses behövas. Anpassning till vad som krävs för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig och effektiv bör vara en naturlig och ständigt pågående process. Det behöver inte vara någon dramatik i det om det görs på rätt sätt.

Stora omorganisationer är ofta segdragna och lamslår organisationen för en lång tid och man tappar tempo både före och efter, samt gör sällan någon betydande positiv skillnad i slutändan.

Hur man uttrycker sig i en förändringsprocess har stor betydelse beroende på hur våra hjärnor fungerar och leder våra tankar.

Hur kan vi då avdramatisera en förändringsprocess förutom att göra den gradvis?

Ett bra sätt att uttrycka sig är att prata om utveckling och ”ett naturligt nästa utvecklingssteg” för vår verksamhet. Utveckling ger en positiv känsla och att ”växa” är framåtriktat och motiverande för de flesta. Utveckling kan på så sätt börja ses som något självklart istället för något som hotar min situation som medarbetare.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela