blonde girl

Självförtroende respektive Självkänsla – Del 1

Självförtroende får jag av vad jag gör och lyckas med. Saker som både ger mig egen bekräftelse och andras bekräftelse.

Självkänsla är mitt eget värde i mina egna ögon. Att ha en sund självkänsla är att respektera sig själv, sina medvetna val och det liv man valt att leva.

Det är naturligtvis möjligt att träna sin självkänsla, det gör vi hela tiden i Motiverande Ledarskap processen.

Att stå upp för sig själv i det här sammanhanget innebär inte på något sätt att man behöver vara självgod utan i stället att man inte valt att följa John genom livet. Ta ansvar för din egen självkänsla genom att inte jämföra dig med andra utan bara med dig själv. Du behöver inte känna dig bättre än någon annan men heller inte sämre. Du är den enda personen i resten av ditt liv som du med säkerhet alltid kommer att vara med, som du kommer att ha en relation till. Se därför till att du tycker om dig själv och känn dig värdefull oavsett vem som finns i din omgivning. Säj ja när du menar det men också nej när du menar det. Det förtjänar du.

Det är en gammal sanning att om du inte gillar och respekterar dig själv kommer det att vara svårt för dig att utstråla positiva saker som gör att andra gillar och respekterar dig. Ingen är perfekt och alla gör fel ibland. Se därför inte dina misstag som så avgörande utan som korrigerande vägvisare som du lär dig av och gör något bättre nästa gång. Det mesta går faktiskt att rätta till, att hantera om du tänker konstruktivt. Med det synsättet vågar du prova fler nya saker som du växer av och ger dig kraft och energi att göra ytterligare nya upptäckter. Du kommer in i en positiv spiral istället för en negativ.

(fortsättning följer nästa söndag)

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Lyckas med din Onboarding

Lyckas med din Onboarding!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten. Bra introduktion skapar motivation!

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat Onboardingprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Motiverande Ledarskaps personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

stark-foretagskulturd-redigerad

Har ni gemensamma värderingar?

Om de grundläggande värderingarna i en verksamhet är sådana att de stämmer överens med medarbetares, chefers och ägarnas värderingar blir kulturen stark och kreativ. Förutsättningarna för att trivas och prestera förbättras. Därför måste de anställdas värderingar fås att samspela med vad verksamheten vill uppnå.

Om en verksamhet har gemensamma värderingar förenklar det för alla att agera rätt i varje unik situation. Om vi delar värderingar med våra kolleger, kan en hel grupps beteende effektiviseras.

Effektivitet och trivsel skapas utifrån två aspekter:

  • rätt beslut och agerande
  • kortare ledtider för att ta beslut och agera.

Värderingar avgör vad som är bra eller dåligt, ont eller gott, o.s.v. Vilken kultur och vilka värderingar finns i din verksamhet och vad leder de till i praktiken? Hur matchar de dina egna värderingar och ditt eget beteende? Medvetenhet om kulturen gör det möjligt att påverka den. Det är en pågående process som aldrig blir helt färdig.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela